Aktualności

Najświeższe wiadomości o Muzeum Politechniki Warszawskiej

Ekspozycja ROK MIECZYSŁAWA WOLFKEGO 2022

W 75 rocznicę śmierci wybitnego polskiego fizyka Mieczysława Wolfkego oraz w setną rocznicę jego nominacji na stanowisko profesora fizyki na Politechnice Warszawskiej przez Józefa Piłsudskiego, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Politechnika Warszawska, Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne oraz Komitet Fizyki Polskiej Akademii Nauk ogłosiły rok 2022 Rokiem Mieczysława Wolfkego. 27 maja odbędzie się "Sympozjum Roku Mieczysława Wolfkego", a w dniach 28-29 maja będzie miał miejsce "Piknik Naukowy z Wolfkem". Wydarzeniem towarzyszącym jest wystawa historyczna poświęcona profesorowi Mieczysławowi Wolfkemu przygotowana przez Muzeum Politechniki Warszawskiej we współpracy z Wydziałem Fizyki PW. Na ekspozycji znajdują się dokumenty, zdjęcia, prace naukowe, publikacje, oryginalny zeszyt z wycinkami prasowymi na temat Wolfkego i inne eksponaty.

 

Wystawa została prezentowana od 27 maja do 3 czerwca bieżącego roku w Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej..

 

Dodatkowe informacje:

wolfke.fizyka.pw.edu.pl

  

2022-05-22

Wystawa MAPA - WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO

NOC MUZEÓW 2022

 

Muzeum Politechniki Warszawskiej zaprasza na wystawę Wydziału Geodezji i Kartografii PW, która odbędzie się 14 maja 2022 roku w ramach Nocy Muzeów. Ekspozycja ta przedstawia rozwój geodezji i kartografii w ciągu ostatnich 200 lat poprzez prezentację map i atlasów. Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. stare mapy, w tym z grupy map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego, mapy tematyczne, takie jak katastralne, glebowe, geologiczne, a także współczesne opracowania kartograficzne z tych zakresów, w tym prace pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii PW.

Na wystawie zostaną zaprezentowane nowoczesne serwisy kartograficzne, takie jak krajowy punkt dostępowy do danych i usług geoprzestrzennych - geoportal.gov.pl, a także innowacyjne opracowania dotyczące wizualizacji kartograficznej oraz rzeczywistości wirtualnej (VR), w tym prace dyplomowe studentów kierunku Geodezja i Kartografia. Planowane są także stoiska multimedialne oraz interaktywne prezentacje dotyczące VR. Część historyczna wystawy będzie prezentowana w sali ekspozycyjnej Muzeum Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym, natomiast prezentacje nowoczesnych rozwiązań kartograficznych zostaną zaprezentowane w krużgankach Auli Głównej. Przewodnikami po obu częściach wystawy będą pracownicy Muzeum oraz geodeci i kartografowie z Wydziału Geodezji i Kartografii PW.

Zapraszamy do Gmachu Gіównego PW, Plac Politechniki 1, 14 maja w godz. 18.00-22.00

 

2022-05-11

Ekspozycja na temat związków studenckich

  SPOTKANIE Z ALEKSANDREM ROSTOCKIM

 

Pod koniec marca br. w Muzeum Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie z Panem Aleksandrem Rostockim, Prezesem Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich. Na wystawie towarzyszącej spotkaniu zaprezentowano fotografie, dokumenty, dekle (nakrycia głowy), bandy, publikacje, itp.

 

Historia stowarzyszeń studenckich sięga XII wieku. Pierwowzorem korporacji akademickich były tzw. narody, czyli stowarzyszenia skupiające studentów z określonego regionu geograficznego. Istniały one przez kilkaset lat i stanowiły podwaliny życia studenckiego z jego bogatymi zwyczajami, m.in. na Uniwersytecie Bolońskim i w Paryżu. Pierwsze polskie korporacje akademickie powstały w XIX wieku przy niemieckojęzycznych uniwersytetach i szkołach wyższych na okupowanych terenach Prus, Rosji, a później Austrii. Korporacje pojawiły się na polskich uczelniach po I wojnie światowej. W latach 1939-1989 działalność korporacji w Polsce była zakazana. Po 1989 roku niektóre przedwojenne korporacje wznowiły swoją działalność. Większość korporacji odwołuje się do takich wartości jak patriotyzm, honor, przyjaźń, etyka chrześcijańska. Korporacje akademickie wychowały dużą liczbę uczonych i pracowników dydaktycznych. Na Politechnice Warszawskiej funkcję rektora pełniło trzech absolwentów polskich korporacji akademickich: Czesław Skotnicki (Arkonia), Józef Zawadzki (ZAG Wisła), Jan Zawidzki (Arkonia). Wśród profesorów i absolwentów warto wymienić: Henryka Czopowska (Welecja), Karol Jankowski (Arkonia), Bohdan Pniewski (Welecja), Jan Podoski (Arkonia), Włodzimierz Zych (Sarmacja), Mieczysław Bekker (Maritimia) i wielu innych.

Przedmioty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Stowarzyszenia Polskich Korporacji Akademickich Filistrów.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo ze spotkania z panem Aleksandrem Rostockim, który jest szefem Związku Polskich Korporacji Akademickich. Rozmowę prowadzi dr Andrzej Ulmer, który jest dyrektorem Muzeum PW.

Film 

 

 

Ekspozycja prezentowana w przestrzeni wystawowej muzeum PW przy ulicy Nowowiejskiej 22 była do dyspozycji do 25 kwietnia 2022 roku.

 

2022-04-05 |

Ekspozycja MARZEC 1968

Społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej odgrywała istotną rolę w wydarzeniach Marca 1968. 9 marca tego roku na tej uczelni odbył się pierwszy wiec popierający studentów Uniwersytetu Warszawskiego i potępiający brutalne działanie milicji. Studenci żądali, by władze uczelni i Senat wystosowały oficjalne stanowisko w sprawie wydarzeń na Uniwersytecie. Wydarzenia miały charakter improwizowany i były prawdziwym wybuchem wolnościowym młodzieży akademickiej, protestem przeciwko ograniczaniu wolności obywatelskich. Po latach prof. Jerzy Woźnicki powiedział, że studenci Politechniki Warszawskiej pokazali szczególne zrozumienie dla patologii życia politycznego i publicznego w Polsce. Ich liczba, liczba manifestacji, strajk i wielki wiec sprawiły, że wydarzenia Marca stały się znaczącą publiczną manifestacją całego środowiska studenckiego.

W ramach upamiętnienia 54-lecia wydarzeń Marca 1968, prezentujemy wystawę online, która ukazuje zachowane w Muzeum Politechniki Warszawskiej dokumenty, ulotki, kartki z pytaniami zadawanymi przez studentów podczas strajku, oraz zdjęcia z tego czasu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej sali ekspozycyjnej w Gmachu Głównym, gdzie można obejrzeć plakaty i fragmenty czasopism z marca 1968 roku. Materiały zostały znalezione w czerwcu 2021 roku w sali 213 podczas remontu, i zostały zabezpieczone przez Dział Administracyjno-Gospodarczy i Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej.


W sali wystawienniczej Muzeum Politechniki Warszawskiej w gmachu głównym na Placu Politechniki 1 plakaty będą dostępne do oglądania od 9 marca 2022 roku.

 

 

2022-03-07 | więcej..

Ekspozycja NAUKOWY TESTAMENT

Tytuł wystawy jest odniesieniem do zawartości pakunku, który Prof. Stefan Hausbrandt przygotował przed swoją śmiercią dla doc. Aleksandra Skórczyńskiego. Profesor powierzył mu zadanie kontynuacji swoich naukowych dokonań. Rok 2021 był odpowiednim czasem, by zaprezentować ten cenny zbiór dokumentów, ponieważ Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej obchodził swój jubileusz 100-lecia, co zbiega się z 125. rocznicą urodzin Profesora Hausbrandta i 50. rocznicą jego śmierci. Wystawa jest wyrazem szacunku i uznania dla Profesora ze strony Wydziału GiK.

Na wystawie zostały pokazane m.in. ręcznie napisane notatki i prace naukowe Profesora, prywatne dokumenty, zdjęcia, notatki, dyplom, listy, powtórzenia jego publikacji geodezyjnych. Eksponaty obejmują także sprzęt geodezyjny i księgowy z okresu działalności Profesora, wszystko uzupełnione zabawnym rysunkiem i historiami związanymi z nim.

Ekspozycja zawiera przedmioty pochodzące z zbiorów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Muzeum Politechniki Warszawskiej.


Wystawę można było zobaczyć w Muzeum PW przy ul. Nowowiejskiej 22 od 7 grudnia 2021 do 10 marca 2022 roku.

 

 

Film "Naukowy testament"

 

2021-12-05 | więcej..

Uroczystość jubileuszowa Politechniki Warszawskiej w 2021 roku

15 listopada 1915 r. Politechnika Warszawska rozpoczęła działalność, wykłady prowadzone były w języku polskim. W związku z otwarciem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, podczas mszy w Katedrze Św. Jana w Warszawie, ks. dr Antoni Szlagowski wygłosił przemówienie:

"(...) Dziś w salach, gdzie mowa polska milczaіa, myśl polska odezwie siк po raz pierwszy po latach wielu melody± polskiego sіowa (...)".

 

W 2005 roku Senat Politechniki Warszawskiej ustanowił dzień 15 listopada jako Dzień Politechniki Warszawskiej z okazji 90. rocznicy otwarcia PW z polskim językiem wykładowym.

 

Z okazji Dnia Politechniki Warszawskiej, prezentujemy kilka pamiątek i dokumentów z 1915 roku, pochodzących z kolekcji prof. Mirosława Nadera i Muzeum PW.

 

Ze względu na obostrzenia w związku z COVID-19, wystawa jest dostępna tylko przez internet.

 

2021-11-13 |

Ekspozycja ELECTRICITAS OMNI TEMPORE

100-lecie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

Wydział Elektryczny jest jednym z najstarszych i największych oddziałów Politechniki Warszawskiej, a elektrotechnika jest tam nauczana od 1915 roku. W pierwszym roku studiów, Wydział Budowy Maszyn i Elektrotechniki były połączone w jednym programie. Dzięki wysiłkom wybitnych naukowców, Wydział Elektrotechniczny został samodzielnie utworzony w 1921 roku, a następnie w 1924 roku zmieniono jego nazwę na Elektryczny, którą nosi do dziś.

Wydział Elektryczny PW ma 100-letnią historię w kształceniu, prowadzeniu badań naukowych i wprowadzaniu innowacji w gospodarkę. Obecnie jest jednym z największych wydziałów Politechniki Warszawskiej, z ponad 160 naukowcami i dydaktykami oraz ponad 3000 studentami. W ciągu 100 lat działalności Wydział wykształcił ponad 20 000 absolwentów, a wielu z nich uzyskało doktorat i tytuł profesora. Wydział oferuje teraz kierunki: elektrotechnika, automatyka i robotyka stosowana, informatyka stosowana oraz elektromobilność.

Wydział Elektryczny i Muzeum Politechniki Warszawskiej wspólnie zapraszają na wernisaż wystawy jubileuszowej. W sali wystawowej Muzeum PW zostaną zaprezentowane interesujące eksponaty, które ukazują historię elektryczności na PW, takie jak radiostacja z 1927 r., stara elektrownia, szafy sterownicze i inne. Największe obiekty, jak generatory wysokiego napięcia i dawne maszyny elektryczne, będzie można zobaczyć w miejscu ich dawnej eksploatacji. W czasie Święta Wydziału, pracownie będą otwarte dla zwiedzających.

Przypisana do wystawy jest publikacja "ELECTRICITAS OMNI TEMPORE. Wystawa historyczna Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w ramach obchodów 100-lecia."

 

Wystawę można obejrzeć w Muzeum Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym, znajdującym się przy Placu Politechniki 1, w okresie od 2 października 2021 do 28 lutego 2022 roku.

 

 

2021-09-29 | wiкcej..

Wystawa upamiętniająca 100-lecie istnienia Wydziału Geodezji i Kartografii na Politechnice Warszawskiej

100-letnie istnienie Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej jest doskonałą okazją do prezentacji wystawy, na której zostaną pokazane wybrane pamiątki związane z jego działalnością. W sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym zgromadzono różnorodne przedmioty, w tym dokumenty, kartograficzne opracowania, akcesoria i geodezyjne narzędzia. Szczególną uwagę zwracają prywatne pamiątki po profesorach Wydziału, w tym własnoręcznie napisane skrypty, listy ocen i korespondencja. Zbiór prac dyplomowych oraz opracowań z okresu przed II wojną światową jest również interesujący. Działalność dydaktyczna Wydziału jest reprezentowana również przez nowsze materiały, takie jak prace dyplomowe, skrypty i podręczniki podpisane przez naukowców z Wydziału, które stanowiły podstawę wiedzy dla kilku pokoleń geodetów. Ekspozycja prezentuje również osiągnięcia i ofertę naukową Wydziału, przez prezentację przykładowych prac naukowych i rozwojowych, od współczesnych rozpraw habilitacyjnych po prace wdrożeniowe.

Na wystawie zostaną również pokazane wybrane akcesoria i narzędzia geodezyjne, spośród których najciekawiej prezentują się komputery przemysłowe, pierwsze odbiorniki GPS oraz klasyczne teodolity z noniuszem.

Ważna kolekcja narzędzi geodezyjnych zgromadzona przez Wydział Geodezji i Kartografii znajduje się w muzeum geodezyjnym, które funkcjonuje w siedzibie Warszawskiej Firmy Geodezyjnej.

Na wystawie przygotowanej przez Wydział Geodezji i Kartografii we współpracy z Muzeum Politechniki Warszawskiej zaprezentowano przedmioty z kolekcji Wydziału, Muzeum PW oraz Muzeum Warszawskiej Firmy Geodezyjnej.

Wystawa czasowa będzie elementem cyklu seminariów dla studentów Wydziału Geodezji i Kartografii poświęconych postępowi technologicznemu i opracowaniom geodezyjnym, które odbędą się w październiku bieżącego roku.

 

Ekspozycja jest dostępna do zwiedzania w sali wystawowej Muzeum Politechniki Warszawskiej w głównym budynku uczelni, przy ulicy Plac Politechniki 1, od 30 września 2021 do 30 kwietnia 2022 roku.

 

2021-09-26 |

Filmy nagrane przez Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Zachęcamy do oglądania filmu "Naukowy testament" poświęconego pamięci prof. Stefana Hausbrandta. Opowiedzianego przez Mgr inż. Mariusza Pasika z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

 

Film "Naukowy testament"

 


 

Zapraszamy na projekcję filmu "Technika i sztuka", podczas którego będzie można wysłuchać rozmowy z inżynierem architektem Ewą Anną Wasiutyńską, którą poprowadzi Dyrektor Muzeum PW dr Andrzej Ulmer.

 

Film "Technika i sztuka"

 


Zapraszamy do zapoznania się z filmem dotyczącym wystawy "Ordery świata". Porusza on temat wybranych orderów i odznaczeń oraz ich historii, a prezentację prowadzi dr Zbigniew Dunin-Wilczyński.

 

Film "Ordery świata"

 


Zachęcamy do oglądnięcia filmu, w którym dr Andrzej Ulmer, dyrektor Muzeum PW, prezentuje wystawę "Prezydent Ignacy Mościcki i jego czasy" i opowiada o życiu i działalności Ignacego Mościckiego.

Na ekspozycji zgromadzono przedmioty z prywatnej kolekcji prof. Mirosława Nadera, zgromadzone przez Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Film "Prezydent Ignacy Mościcki i jego czasy"


Nieznane zbiory w muzeum - wystawa

Więcej...


Wystawa upamiętniająca profesora Antoniego Xiężopolskiego - twórcę polskiej kolejnictwa

Więcej...


Prezentacja dzieł Józefa Sigalina, głównego architekta Warszawy w latach 50-60

Więcej...


Wystawa poświęcona Juliuszowi Nagórskiemu - architektowi, malarzowi i urbaniście (1887-1944)

Więcej...


Wystawa dzieł Inżyniera Juliana Adama Majewskiego - historia pierwszych trwałych mostów w Warszawie

Więcej...


Wystawa o dziejach metra w Warszawie, prezentująca także akwarele

Więcej...


Ekspozycja "Wybitni Projektanci Broni Strzeleckiej z Politechniki Warszawskiej"

Więcej...


Wystawa dzieł malarskich w technice akwareli

Więcej...


Wystawa poświęcona historii fizyki na Politechnice Warszawskiej

Więcej...


Wystawa poświęcona Konstantemu Sylwinowi Jakimowiczowi

Więcej...


Copyright © 2023 - Muzeum Akademii Technicznej w Warszawie